ข้อมูลทั่วไป

๑.๑  ชื่อโรงเรียน   ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค

  ชื่อเดิม (ถ้ามี)  ปางสนุก

  สังกัด   กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓     

  จัดตั้งเป็นทางการเมื่อ   ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๘

  โทรศัพท์    –

๑.๒  ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา   ด.ต.พระนาย  ขาวบาง

      โทรศัพท์ ๐๙๘-๙๙๗๖๘๔๖      E-mail      pangsanook1@gmail.com

      ชื่อผู้ติดต่อประสานงานประจำโรงเรียน   ส.ต.ท.หญิงปวีณา แก้วสะอาด

      โทรศัพท์  ๐๖๕-๙๙๓๑๖๘๙       E-mail      pangsanook1@gmail.com

๑.๓  สถานที่ตั้ง

  บ้าน    ปางสนุก     หมู่ที่   ๖   ตำบล ไล่โว่

  อำเภอ  สังขละบุรี       จังหวัด   กาญจนบุรี      รหัสไปรษณีย์    ๗๑๒๔๐

  พิกัด   MT ๕๖๕๒๔๐๙๓๕๖    พื้นที่โรงเรียนทั้งหมด    ๔๕ ไร่

๑.๔  การเดินทาง

  ระยะทางจากหมู่บ้านถึงศาลากลางจังหวัด……๒๘๕……..กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง…..๒๐๗……กิโลเมตรและถนนลูกรัง……๗๘……กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง…..๑๐…..ชั่วโมง…….๕๒……นาที    

          เดินทางจากอำเภอสังขละบุรี  ถึง  บ้านปางสนุก ระยะทางประมาณ  ๙๐  กิโลเมตร ถนนลาดยาง  ๑๒  กิโลเมตร   ถนนลูกรัง  ๗๘  กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางประมาณ  ๗  ชั่วโมง ( รถขับเคลื่อน ๔ ล้อ ได้เฉพาะฤดูแล้ง ส่วนฤดูฝนสัญจรโดยการเดินเท้า)

ความสะดวกในการเดินทางด้วยรถยนต์     o ตลอดปี        R ระหว่างเดือน  กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม

๑.๕  บริการของรัฐ

  ในโรงเรียนมีไฟฟ้า    o  ไม่มี    R  พลังงานแสงอาทิตย์   o เครื่องปั่นไฟ     o ไฟฟ้ากระแส

  โรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ใกล้ที่สุด คือ โรงเรียนมัธยมหินตั้ง  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๓     เปิดทำการเรียนการสอน ระดับชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ระยะทางประมาณ  ๑๘  กิโลเมตร

      สถานพยาบาล ที่ใกล้ที่สุด คือ สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านจะแก ระยะทาง ประมาณ  ๑๙   กิโลเมตร

๑.๖ เขตบริการศึกษา 

      ๑.๖.๑ บ้านปางสนุก-พุหม่อง หมู่ ๖  ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยทางเท้า ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร  จำนวน ๔๐ หลังคาเรือน  ประชากร  รวม ๒๑๘  คน  ชาย ๑๑๗ คน หญิง  ๑๐๑ คน    เชื้อชาติ (เผ่า)   กระเหรี่ยง

    นับถือศาสนา     พุทธ ,คริสต์      ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน   พูดภาษากะเหรี่ยง ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการ

    ผู้ใหญ่บ้านชื่อ   นายภิรมย์ กมลยืนยง 

    ผู้นำตามธรรมชาติชื่อ            ๑.   นายง่วยโลขี่ ดาราแจ่มจรัส              ผู้นำหมู่บ้านปางสนุก

                   ๒.   พระสมพร   อนีโฆ                        พระสำนักสงฆ์ปางสนุก

๑.๖.๒  บ้านพุจือ หมู่ ๖  ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี         ระยะทางประมาณ ๘ กิโลเมตร เดินทางเท้าประมาณ ๑ ชม.๓๐ นาที จำนวน ๖๐ หลังคาเรือน  ประชากร  รวม ๒๙๒  คน ชาย ๑๔๗  คน หญิง  ๑๔๕ คน     

    นับถือศาสนา   พุทธ ,คริสต์      ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน   ภาษากะเหรี่ยง ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการ

    ผู้ใหญ่บ้านชื่อ    นายภิรมย์ กมลยืนยง 

    ผู้นำตามธรรมชาติชื่อ            ๑.  นายเอ่อไน่                           ผู้นำหมู่บ้านพุจือ

                             ๒.  นายกะลา                        ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน