สภาพภูมิศาสตร์

             บ้านปางสนุก  อยู่ในตำบล ไล่โว่  อำเภอสังขละบุรี ขึ้นตรงกับหมู่ ๖ บ้านจะแก เป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอสังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี มีเนื้อที่ประมาณ  – (อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลที่ชัดเจน)ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงเชิงเขา ล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูนสลับภูเขาสูง เป็นป่าดิบ และป่าเบญจพรรณ   ฤดูร้อนอากาศร้อน   ฤดูหนาวอากาศหนาวเย็น และ ฤดูฝนมีฝนตกชุก

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  อ.อุ้มผาง จ.ตาก

          ทิศใต้       ติดต่อกับ   บ้านทิไล่ป้า ม.๕ ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี

          ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  บ้านจะแก ม.๖ ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี

          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ   บ้านโต่วปอง (อ.ไจโดน จ.เมียวดี  รัฐกะเหรี่ยง)สหภาพเมียนมาร์

จำนวนประชากร / ครัวเรือน

ประชากร  รวม ๒๑๘  คน  จำนวน ๔๐ หลังคาเรือน 

ศาสนา / ภาษาที่ใช้

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ และคริสต์รองลงมา   ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คือ ภาษากะเหรี่ยง

การประกอบอาชีพ / รายได้เฉลี่ย

          ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรรมหลากหลาย ควบคู่ไปกับภารกิจการอนุรักษ์ป่าไม้ หลีกเลี่ยงการทำไร่เลื่อนลอย พืชหลักที่ปลูกได้แก่ ข้าวไร่ พริกกะเหรี่ยง แตง และฟักทอง การเลี้ยงวัว  ควาย

          เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ประกอบอาชีพ จึงยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่นการตำข้าวด้วยครกกระเดื่องประชากร รายได้เฉลี่ยประมาณครัวเรือนละ ………..๒,๐๐๐………. บาท /ปี

การบริการของรัฐ

         สถานพยาบาลของรัฐที่อยู่ใกล้โรงเรียนที่สุดคือ    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจะแก อยู่ห่าง    ๑๙     กิโลเมตร

        โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ใกล้ที่สุด  ชื่อ  โรงเรียนบ้านหินตั้ง ประมาณ ๑๑ กิโลเมตร

      ที่ตั้ง       บ้านจะแก หมู่      ๖     ตำบลไล่โว่  อ.สังขละบุรี

เส้นทางคมนาคม

การคมนาคม

     ระยะทางจากหมู่บ้านถึงศาลากลางจังหวัด……๒๘๕……..กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง…..๒๐๗……กิโลเมตรและถนนลูกรัง……๗๘……กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง…..๑๐…..ชั่วโมง…….๕๒……นาที    

     เดินทางจากอำเภอสังขละบุรี  ถึง  บ้านปางสนุก ระยะทางประมาณ  ๙๐  กิโลเมตร ถนนลาดยาง  ๑๒  กิโลเมตร   ถนนลูกรัง  ๗๘  กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางประมาณ  ๗  ชั่วโมง ( รถขับเคลื่อน ๔ ล้อ ได้เฉพาะฤดูแล้ง ส่วนฤดูฝนสัญจรโดยการเดินเท้า)

การติดต่อสื่อสาร

       ในพื้นที่ของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาคและหมู่บ้านไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไม่สะดวกในการติดต่อสื่อสาร

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค มีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ดังนี้

  • สื่อสารระบบอินเทอร์เน็ต  ที่     E-mail      pangsanook1@gmail.com

สภาพสังคม

       ประชาชน มีความรักใคร่สามัคคีและช่วยเหลืองานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน มี

ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อตามแบบวิถีชีวิตของชนเผ่ากะเหรี่ยง ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ  ค่านิยม และความเชื่อถือมีดังนี้

                 ๑) กวนข้าวทิพย์ (ยะฮู)

                 ๒) ประเพณีวันสงกรานต์

                 ๓) ประเพณีผูกข้อมือ

                 ๔) ประเพณีคริสต์มาสของชุมชนคริสต์

                 ๕) ประเพณีบุญข้าวใหม่

เศรษฐกิจ

                   ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรรมหลากหลาย ควบคู่ไปกับภารกิจการอนุรักษ์ป่าไม้ หลีกเลี่ยงการทำไร่เลื่อนลอย พืชหลักที่ปลูกได้แก่ ข้าวไร่ พริกกะเหรี่ยง แตง และฟักทอง การเลี้ยงวัว  ควาย

          เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ประกอบอาชีพ จึงยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่นการตำข้าวด้วยครกกระเดื่องประชากร รายได้เฉลี่ยประมาณครัวเรือนละ ………..๒,๐๐๐………. บาท /ปี