ข้อมูลนักเรียน

ปีการศึกษา   ๒๕๖๔

จำนวนนักเรียน ศกร.ตชด.ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค 
ชั้นชายหญิงรวมหมายเหตุ
อนุบาล ๒๑๗๑๖๓๓ 
อนุบาล ๓๑๗๑๓๓๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๑๑๕ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒๑๓ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓๑๓ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔๑๒ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖๑๐ 
รวม๗๕๖๐๑๓๕ 

นักเรียนบ้านไกล (พักค้างที่โรงเรียน)

       นักเรียนเด็กบ้านไกล   ๕๐  คน  แบ่งออก  เป็น 

             ผู้ชาย    ๒๕    คน   

             ผู้หญิง   ๒๕  คน