บุคลากร

ครู ตชด.   จำนวน    ๗   นาย  ประกอบด้วย

  • ชื่อ-นามสกุล  ด.ต.พระนาย ขาวบาง  ตำแหน่ง ครูใหญ่      

เพศ  ชาย         อายุ     ๔๒      ปี 

คุณวุฒิ    ปวช.                     

ศาสนา   พุทธ

ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว    ๒๐  ปี      

เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้       ๖        ปี

  • ชื่อ-นามสกุล  ด.ต.สุริยา บุญไทย    ตำแหน่งครูผู้สอน   

เพศ   ชาย       อายุ     ๓๘      ปี

             คุณวุฒิ     ปริญญาตรี                    

             ศาสนา   พุทธ

             ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว   ๙   ปี        

             เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้     ๑      ปี   ๖ เดือน

๓. ชื่อ-นามสกุล    ส.ต.อ.หญิงอรนันท์ คุณาพิทักษ์    ตำแหน่งครูผู้สอน

     เพศ    หญิง อายุ     ๒๙      ปี

 คุณวุฒิ     ม.๖           

 ศาสนา  พุทธ

ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว    ๕   ปี    

เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้   ๓  ปี   ๕   เดือน

  •     ชื่อ-นามสกุล ส.ต.ท.พลพฤษณ์  สังขไพรพรรณ   ตำแหน่งครูผู้สอน

    เพศ   ชาย     อายุ  ๓๑        ปี

คุณวุฒิ   ปวช.           

ศาสนา   พุทธ

ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว   ๔   ปี         

                 เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ ๑    ปี

๖. ชื่อ-นามสกุล  ส.ต.ท.ธนพล  วิฑูรย์           ตำแหน่ง ครูผู้สอน

     เพศ    ชาย           อายุ    ๓๑      ปี

     คุณวุฒิ   ปริญญาตรี    

     ศาสนา  พุทธ

     ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว     ๑  ปี  ๔           

     เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้   ๑  ปี   ๔    เดือน

๗.ชื่อ-นามสกุล  ส.ต.ท.หญิงปวีณา  แก้วสะอาด      ตำแหน่ง ครูผู้สอน

    เพศ    หญิง      อายุ   ๒๒       ปี

     คุณวุฒิ   ม.๖         

     ศาสนา  พุทธ

     ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว     ๑  ปี   ๔   เดือน              

     เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้   ๑  ปี   ๔  เดือน

บุคลากรอื่นๆ

๑ . ชื่อ-นามสกุล  นางสาวอำพร คุ้มครองธารา    ปฏิบัติหน้าที่   ผู้ดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (ผดด.)    

      เพศ   หญิง            อายุ     ๒๕       ปี  

     คุณวุฒิ    มัธยมศึกษาตอนต้น          

     ศาสนา   พุทธ

  อยู่โรงเรียนนี้    ๖  ปี   

๒ . ชื่อ-นามสกุล  นายวิจัย พิทักษ์ชาตคีรี    ปฏิบัติหน้าที่   ครูอัตราจ้าง    

      เพศ   ชาย            อายุ     ๒๗       ปี  

     คุณวุฒิ    มัธยมศึกษาตอนต้น          

     ศาสนา   พุทธ

  อยู่โรงเรียนนี้    ๕   ปี   

๓ . ชื่อ-นามสกุล  นายนรินทร์  ถิ่นสำราญ    ปฏิบัติหน้าที่   เจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน    

      เพศ   ชาย            อายุ     ๒๔       ปี  

     คุณวุฒิ    มัธยมศึกษาตอนปลาย       

     ศาสนา   พุทธ