สุขศาลาพระราชทาน

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค

๑.สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

 

๑.๑) สถานที่ตั้ง สุขศาลาพระราชทานท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ตั้งอยู่ภายในศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค บ้านปางสนุก หมู่ที่ ๖ บ้านจะแก ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี      

๒.ระบบสาธารณูปโภคและโทรคมนาคม

          ๓.๑) ระบบไฟฟ้า

                   ไฟฟ้าใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ( Solar cell ) และ ระบบเครื่องปั่นไฟ

          ๓.๒) ระบบน้ำดื่ม/น้ำใช้

                   ระบบประปาใช้น้ำสูบจากลำน้ำที่อยู่ด้านข้างมากักเก็บไว้ที่ถังด้านข้างอาคารสุขศาลาพระราชทาน รวมทั้งใช้น้ำจากน้ำฝนร่วมด้วย

          ๓.๓ ระบบอินเตอร์เน็ต

                   ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตดาวเทียมของ TOT โครงการอินเตอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน

          ๓.๔ ระบบโทรศัพท์

                   ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือในพื้นที่

          ๓.๕ การใช้งานระบบ Telemedicine

                   ปัจจุบันไม่ได้ใช้งานเนื่องจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติงานจะใช้งานทางโปรแกรมไลน์ซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็วกว่ามาก

๓.การให้บริการของสุขศาลาพระราชทาน

          ๕.๑) ด้านการให้บริการ

สุขศาลาพระราชทานท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาคเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ มีครูพยาบาลและเจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน ซึ่งผ่านการอบรม พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ในการให้บริการตามหลักสูตรที่กำหนดเป็นผู้ให้บริการ ได้รับการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์การแพทย์ได้รับจาก ยาและเวชภัณฑ์งบประมาณ พอ.สว. ยาและเวชภัณฑ์ งบประมาณ รร.ตชด.  และยาและเวชภัณฑ์งบประมาณสุขศาลาพระราชทาน และจากการบริจาค โดยมีการให้บริการด้านต่างๆ ดังนี้

๕.๑.๑ ด้านการรักษาพยาบาล ได้ดำเนินการตรวจรักษาโรคทั่วไป และการทำแผล

๕.๑.๒ ด้านโภชนาการและพัฒนาการเด็ก เช่น ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงแก่เด็กนักเรียน และคัดกรองภาวะโภชนาการเด็กนักเรียน

๕.๑.๓ ด้านอนามัยแม่และเด็ก เช่น ติดตามเยี่ยมหลังคลอด แนะนำการดูแลสุขภาพหลังคลอด แนะนำหญิงตั้งครรภ์ให้ฝากครรภ์ทุกคน

๕.๑.๔ ด้านวางแผนครอบครัว เช่น ให้ความรู้เรื่องการคุมกำเนิดโดยการฉีดยาคุมและการกินยาคุมกำเหนิด

๕.๑.๕ ด้านทันตสาธารณสุข เช่น ให้ความรู้เรื่องการแปรงฟันอย่างถูกวิธี

๕.๑.๖ ด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น ให้ความรู้แก่นักเรียนและคนในชุมชนด้านสุขอนามัยและความสะอาดในด้านต่างๆ เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว บ้านเรือน เป็นต้น

๕.๑.๗ ด้านผู้ป่วยเรื้อรัง และประชาชนทั่วไป เช่น ติดตามเยี่ยมบ้านให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคติดต่อ การส่งต่อผู้ป่วย สุขศาลาพระราชทานท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ตั้งอยู่ห่างจากสุขศาลาพระราชทานบ้านทิไล่ป้าประมาณ ๒๐ กิโลเมตร โดยมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้านจะแกเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งมีระยะทางห่างจากตัวสุขศาลาพระราชทานเพียง ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร และมีโรงพยาบาลสังขละบุรีเป็นแม่ข่ายหลัก เจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง และอาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ โรคที่พบบ่อยในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจเนื่องจากเป็นพื้นที่สูง อากาศเย็น หน้าฝนมีฝนตกชุก หน้าแล้งมีฝุ่นควันจากการเผาป่า โดยมีพื้นที่ให้บริการ ๒ กลุ่มบ้าน ดังนี้

๑) บ้านปางสนุก-พุหม่อง หมู่ ๖  ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยโดยทางเท้า ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร ประชากรของบ้านปางสนุก มี ๔๐ ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด ๒๑๘ คน เป็นชาย จำนวน ๑๑๗ คน หญิง จำนวน ๑๐๑ คน

๒) บ้านพุจือ หมู่ ๖  ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางประมาณ ๘ กิโลเมตร เดินทางเท้าประมาณ ๑ ชม.๓๐ นาที จำนวน ๖๐ หลังคาเรือน  ประชากร  รวม ๒๙๒  คน ชาย ๑๔๗  คน หญิง  ๑๔๕ คน

๕.๒) ลักษณะอาคารบริการ

อาคารให้บริการเป็นอาคารปูน ลักษณะอาคารเดี่ยวชั้นเดียวภายในแบ่งเป็น ๔ ส่วนคือ ส่วนให้บริการตรวจรักษาและเก็บยาและเวชภัณฑ์เป็นอาคารหลัก  ส่วนพักฟื้น ส่วนมุมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ และส่วนห้องน้ำภายในอาคารอยู่ด้านหลังตรงกลางอาคาร และมีห้องน้ำด้านนอกอาคารอีก ๒ ห้อง ด้านข้างอาคารมีศาลาไว้สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ